WyckoffianVietnam

GAS - đường tương lai rộng mở

Giá lên
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Giá tiếp tục tạo đỉnh mới khi KLGD giữ ở mức trung bình thấp cho thấy kháng cự phía trên đã không còn nhiều. Cầu đang phải mua đuổi lên vùng giá cao hơn do không có nhiều người có nhu cầu bán ra GAS ở vùng giá này.
Buy GAS...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.