WyckoffianVietnam

GAS - đường tương lai rộng mở

Giá lên
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Giá tiếp tục tạo đỉnh mới khi KLGD giữ ở mức trung bình thấp cho thấy kháng cự phía trên đã không còn nhiều. Cầu đang phải mua đuổi lên vùng giá cao hơn do không có nhiều người có nhu cầu bán ra GAS ở vùng giá này.
Buy GAS...