KentDO

GAS-Kỳ vọng vượt mốc kháng cự ngắn hạn 113.5 (+9.66%)

Giá lên
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Mã cổ phiếu GAS; sàn HOSE; PV Gas .
Giá hiện tại 103.5; KLGD 0.23 triệu CP; Giá trị GD 23.38 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Chúng tôi mô tả vận động hiện tại của GAS là Giữ được xu hướng tăng giá trong dài hạn; kỳ vọng vượt các mốc kháng cự ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Tăng;; và đưa ra khuyến nghị có thể MUA. Chúng tôi dự kiến giá mục tiêu có thể đạt 113.5(9.66%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 114.9(11.01%) trong điều kiện thuận lợi và dự kiến giá đạt 99.6(-3.77%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 80.79(-21.94%) trong trường hợp thị trường xấu…

Thanh khoản
Về giao dịch hàng ngày của cổ phiếu GAS có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 20.96 tỷ đồng; thanh khoản tốt và ổn định; hiện tại thanh khoản đang có xu hướng Tăng.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Quý nhà đầu tư quan tâm tại các mức kháng cự gần nhất của GAS là 113.5 và chịu một mức kháng cự mạnh tại 114.9 ;cũng nên quan tâm mức hỗ trợ gần nhất trong trường hợp thị trường kém tích cực tại mức 99.6 80.79 . Nhà đầu tư có thể xem xét việc mua lại cổ phiếu tại vùng giá hợp lý theo mô hình quanh mốc 100.83.

Các đánh giá từ Mô hình
Hiện tại kết quả tín hiệu nhận từ mô hình là đã xuất hiện tín hiệu mua đối với cổ phiếu GAS. Xu hướng giá của mô hình nhìn chung qua các kỳ được xác định là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Giảm ; Dài hạn Giảm .Vùng giá mà cổ phiếu vận động hiện tại là tương đối An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu GAS vẫn giữ được xu hướng tăng trong dài hạn và kỳ vọng hồi phục giá trong trung hạn.

KentDO -Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.