ThePhi-FX

GBPAUD - PENNANT CHART PATTERN

FOREXCOM:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Nhận định về cặp GBPAUD:
1. Xu hướng tăng;
2. Hình thành mô hình cờ hiệu tăng;
3. Setup vào lệnh: vào lệnh trực tiếp vì mô hình đã hoàn thiện
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Good luck!
T.P.,
GBPAUD forecast:
1. Uptrend;
2. Pennant chart pattern has formed;
3. Setup price action: you can buy immediately because pattern has formed.
Expect GBPAUD to go up.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.