DuyCandles

GBPAUD với thiết lập ARB (Advanced Range Break) khung H4

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD là một thiết ARB xuất hiện khung H4, xét về giá có nén chặt chưa thì hoàn toàn chưa, nên đây sẽ là một thiết lập đặt lệnh khéo léo hoặc tiếp tục chờ đợi cho một tín hiệu đẹp hơn, giá rõ ràng và điền đầy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.