Le_Thanh_Tung

Sell GBPAUD

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Hiện tại giá đã xác nhận giảm như trong hình.
Sell RR=1:5,5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.