Sinvestvn

SELL GBPAUD

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD đi trong kênh giá tăng điều chỉnh.
=> SELL GBPAUD khi chạm uptrend của kênh giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.