minhvutnt

GBPAUD Buy limit

minhvutnt Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Buy limit: 1.795
SL: 1.781
TP: 1.82
Bình luận:
Hit TP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.