ThanhThaoMC

07/05 GBPAUD tại khung H4, Sell ngay trong ngày

Giá xuống
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
SELL dần tại khung mầu xanh
TP thả nổi
P/S: Inbox để tham gia cùng chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.