FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Cấu trúc thị trường H1, m15 đồng pha giảm

Đã build thanh khoản khung m15

Chờ giá quay về test vùng Cung dạng Mera mera hợp lưu POC để vào lệnh bán xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.