GetBuck

GBPAUD Uptrend Continue...

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD đang trong trend tăng tại Daily. Đã hoàn thành xong nhịp điểu chỉnh ABC.
SL: 1.63
TP1: 1.715
TP2: 1.73
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chốt bớt tại 1.713, Phần còn lại để long term
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: All TP reach
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.