Nthieu

Short GBPCAD NOW

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Short GBPCAD giá hiện tại. SL 20 pip. TP thả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.