TCVns365

Sell GBPCAD

Giá xuống
TCVns365 Cập nhật   
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Sell Limit TP R3 với GBPCAD nhé.
Vì sao vậy ?
Giá đang trong vùng Sell rất mạnh, hợp lưu của nhiều yếu tố: Trendline giảm D1 + SZ khung W1. kết hợp với SZ H4 mới hình thành . (Zoom về D1 thấy 1 cây Pinbar giảm khá mạnh)
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.