dinhchien

GBPCAD - Bear RSI divergence 14/12/2022 [GIẢM]

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
1. Giá cao hơn nhưng RSI lại thấp hơn.
2. RSI: Điểm b quan trọng nhất phải vượt xuống 50 > có cơ sở gây đảo chiều.
3. RSI: Điểm c thứ nhì phải nằm dưới vùng quá Mua (80) > kỳ vọng lực tăng đã giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.