Selina9X

Nhật ký giao dịch #59 - SELL GBPCAD

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
SELL GBPCAD tại kháng cự 1.7294, SL 1.7406, TP 1.7113
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.