HHermes

GBPCAD long 1.58xxx, SL thủng 1.57xxx, TP 1.64xxx

Giá lên
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
99% GBPCAD đã hoàn thành mô hình AB=CD , GBPCAD long 1.58xxx, SL thủng 1.57xxx, TP 1.64xxx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.