HHermes

GBPCAD long 1.58xxx, SL thủng 1.57xxx, TP 1.64xxx

Giá lên
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
99% GBPCAD đã hoàn thành mô hình AB=CD , GBPCAD long 1.58xxx, SL thủng 1.57xxx, TP 1.64xxx