ThePhi-FX

GBPCAD - SELL WITH SETUP PINBAR

FOREXCOM:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Nhận định về cặp GBPCAD:
1. Xu hướng giảm trung hạn;
2. Giá chạm vùng kháng cự quanh 1.75719, hồi quy về mức Fibonacci 61.8;
3. Setup vào lệnh: Pinbar, đặt chờ bán 50% pinbar.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Goodluck!
T.P.,

GBPCAD forecast:
1. Downtrend;
2. GBPCAD has touched to resistance around 1.175719, retreated to fibonacci 61.8;
3. Setup price action: Pinbar, sell limit 50% pinbar.
Expect GBPCAD to go down.
Goodluck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.