URIFX

GBPCAD: Bán đoạn cuối trend

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
D1: Trong correction Flat.
30m: Bán trong VA mới đang hình thành. Giá có xu hướng revisit lại khu vực này, nếu mạnh, giá sẽ extend VA xuống bên dưới. Trường hợp giá đi ngược lên, cơ hội cắt lỗ ngắn là khi giá bạc lại VAL của VA trên giá mua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.