VanJohny

canh sell GBPCAD - mô hình 2 đỉnh

Giá xuống
VanJohny Cập nhật   
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Bình luận:
có dấu hiệu cho thấy giá có thể sẽ không tăng lên được nữa
Bình luận:
giá phá qua đỉnh rồi. không canh sell nữa nhé
Bình luận:
giá đã tạo mô hình 2 đỉnh nhưng hơi false break. trong trường hợp này cần đợi xác nhận từ chối giá rõ ràng , với cây pinbar đỏ
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.