VuVanTien94hd

GBPCAD cơ hội mua theo OB

VuVanTien94hd Premium Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
h4 thấy giá đã quét đáy và có xác nhận 1 vùng sd Flip
mua tại OB trên H4
TP khu poi 1.652xx
Bình luận:
GCad tuy k chạm limit tại base, nhưng sau khi có GAP đã tạo choch
mua được ở OB new
Giao dịch đang hoạt động

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.