HHermes

GBPCAD chính chức hoàn thành mô hình huyền thoài Cua biển...LONG

Giá lên
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD chính chức hoàn thành mô hình huyền thoài Cua biển...LONG
Sau vực sâu thăm thẳm đó chính là đỉnh cao muôn trượng, GPBCAD chính thức hoàn thành xong mô hình CRAB BULLIST và xuất hiện zone Long quanh 1.62xx kỳ vọng sẽ bull lên vùng 167xx. Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.