SonPriceAction

GBPCHF buy stop on h4

Giá lên
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Tất cả giải thích cần thiết ở trên chart. Buy sstop GBPCHF với tỷ lệ R;R tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.