Paulhdvn

GCHF canh sell

Giá xuống
Paulhdvn Cập nhật   
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Canh selll 1.13525
1/6 giá đã phản ứng với poi 1.13728
Đã tạo choch nhỏ, và sms
target về 1.11166
Đóng lệnh: dừng lỗ

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.