SonPriceAction

GBPCHF buy on breakout

Giá lên
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBPCHF đã có 1 đợt sóng tăng mạnh trước đó và hiện tại đang trong tình trạng consolidation/ volatility compression, Buy khi giá breakout lên trên khỏi vùng giằng có, cắt ngay và cân nhắc short nêu xuất hiện tín hiệu false break

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.