URIFX

21/101: Bán correction

Giá xuống
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Correction dường như chưa end trong channel D1.
Cấu trúc phức tạp của correction support cho 1 wave sẽ pullback lần nữa.
Plan: Sell 2%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.