JaneDoan

GBPCHF H4 Gía xuống

Giá xuống
JaneDoan Cập nhật   
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBPCHF H4 Gía xuống
Bình luận:
Bình luận:
Chú ý kênh giá
Bình luận:
giá phá vỡ kênh giá và retest thành công
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.