mstt

Long GBPCHF 123300 Chart D

FOREXCOM:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Buy GCHF 123300 sl 122500 Tp 126300
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.