URIFX

@GBPCHF #CounterTrend => Đánh chặn

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Cuối trend xuống, giá hình thành Ending Wedge

========= Trade Plan ========
tw = Next impulse
sl = 1.2846
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT
Giao dịch đang hoạt động:
Bình luận:
Còn rất nhiều room cho GBP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.