iC3tea

GF tiếp tục xu hướng giảm

Giá xuống
iC3tea Cập nhật   
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Giá đang pullback sau khi cắt qua EMA200
Chờ giá break trendline để Short
Bình luận:
Trên H1 giá bắt đầu giảm sau chạm EMA200
Có thể short rồi
SL @ 1.325
TP @ 1.29
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.