TASONTAY

Buy: GBPJPY Deal lớn và dài

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Một đợt hồi phục ấn tượng 400 pit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.