GetBuck

GBPJPY Pullback trade

Giá lên
GetBuck Pro Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY khung H1 hình thành rõ Uptrend => Price pullback về vùng value đẹp. SL và TP như hình
Đóng lệnh: dừng lỗ: SL hit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.