OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
phá trend phá khối luonhj giảm h4 tăng canh buy giá hịe tại haowcj vùng fibo lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.