Finn_Rm3x

GBP/JPY cùng ý tưởng BUY hold

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Nhìn qua GJ thì chúng ta thấy thanh niên này đang có vẻ tích lũy, đang quay trở lại kiểm tra lại các vùng BU và LPS.

Để không miss kèo thì mình có thể ưu tiên 1 lệnh buy nhỏ nhỏ quanh entry 1 - 183.8.

Còn chắc kèo thì mình khá kì vọng nó quay trở lại entry 2 - 182.234 / vùng này thì cũng ta có thể tưu tiên giữa dài được.

Good luck anh em !!!!

Founder : PHỐ TRADING
My contact : t.me/FinnPTD
Free signals telegram channel : t.me/photradingchannel
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.