VnRebates

GBPJPY SELL

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Structure - Cấu trúc thị trường :
H1 và m15 đồng pha giảm

Momentum - Động lượng :
+ Độ nghiêng sóng tăng thoải dần
+ Độ dốc sóng giảm tăng dần

- Bán tại Swing high khi xuất hiện PA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.