OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
gJ đượi phá cấu truvs khung nhỏ< m15> và chò 1 lệnh sell tại klv phá cấu trúc sell 2 lệnh 1 lệnh cho tp ngắn và 1 lệnh cho tp dài.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.