HHermes

GBPJPY short 141-142, TP 135

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sau khi bắt đáy thành công lồi mồm toác mỏ Long 137 và chốt quanh 141 (0. 01 ăn > 100$) có link đính kèm. Dự báo tại siêu cản 141 - 142 GBPJPY sẽ điều chỉnh về quanh 135
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.