URIFX

@GBPJPY #TrendIsFrend => Sell nếu đủ điều kiện 1:1

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Mình sẽ đu lệnh cuối của tuần nếu GBP hồi lên một ít để đủ điều kiện Risk:Reward = 1:1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.