levanlinhepi

31/01 - GBPJPY có thể mua lên

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY
GBPJPY đã phá vỡ cú nén, có thể mua lên ngay.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.