Hôm qua đông GBP JPY đi được 82 pip và đóng của ở mức giá giữa của cây nến trước đó. Xong nến H1 hình thành mô hình tam giác hướng lên. Khả năng thị trường tiếp tục giao động quan vùng xanh đỏ đã kẻ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.