ttrancongthanhh

Đợi phản ứng giá canh buy ở key 151

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ Đợi phản ứng giá canh buy ở OB 151 , nếu giá break qua OB có thể sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.