Linhsea

Buy GBPJPY

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY
Quan sát xu hướng: Ngày,h4 đang xu hướng giảm, giá phá qua vùng cản số tròn 153, khối lượng giao dịch tăng ổn định
Phương pháp: sử dụng phương pháo dao găm của Sanh
Chi thành 3 lệnh, 1 lệnh vào sớm, 2 lệnh chờ giá phá qua 153
TP: 154.800
SL: 152.000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.