JaneDoan

GBPJPY New look on Daily Chart

JaneDoan Cập nhật   
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sóng C trong sóng hiệu chỉnh ABC khung weekly mục tiêu test lại 150
Bình luận:
Trade closed. SL hit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.