JaneDoan

GBPJPY mô hình VĐV Sell khi pull back

JaneDoan Cập nhật   
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY mô hình VĐV Sell khi pull back
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Gía đi nhanh quá. Giao dịch đạt TP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.