MyFriendFun

GBPJPY đã xuống hết biên độ h4 nên mua hồi

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đã xuống hết biên độ h4 nên mua hồi lại khoảng 50% sóng mới tạo, để chờ bán ở biên trên
mua lên quanh giá hiện tại, cắt lỗ ngay đáy mới quét.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.