URIFX

GBPNZD: Bán ngắn

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Có thể tận dụng pullback của đồng NZD để sell cặp GBPNZD ngắn hạn.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.