OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
PHÂN TÍCH kĩ thuật GN theo phương pháp PA với klháng cự hỗ trợ và trendline
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.