OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Ý KIẾN CÁ NHÂN miễn trừ trách nhiệm canh buy tại vùng giá này kì vọng tp lên klv xác định trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.