CuBin2802

Phân tích cặp GBPNZD_13.10.2023

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Double Bottom.
I think it will increase
You can order a buy limit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.