anhnd1

GBPNZD - Short on H1

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Bán trên H1 với mục tiêu: 1.83686
Dừng lỗ 1.86156
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.