ThePhi-FX

GBPNZD - BEARISH FLAG PATTERN

FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Nhận định cặp GBPNZD:
1. Trend giảm;
2. Hình thành mô hình cờ giảm, đồng thời giá cũng chạm EMA21;
3. Setup vào lệnh: vào trực tiếp vì mô hình đã chính thức hoàn thành.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Good luck!
T.P.,

GBPNZD forecast:
1. Downtrend;
2. Bearish flag pattern has formed; touched EMA21;
3. Setup priceaction: you can sell immediately, because bear lag has formed.
Expect to go down.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.