NguoiLa15

dài hạn 1 tháng

NguoiLa15 Cập nhật   
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
xu hướng giảm tăng mạnh hình thành
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.